Friday, July 12
Hotline: 0969655528 - Địa Chỉ: Số 135 Phố Lãng Yên – Phường Thanh Lương – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Một số chữ kanji có tính chất tượng hình, ví dụ:

日           nhật = mặt trời: Vẽ hình mặt trời

中           trung = giữa: Chặt đôi ở giữa

長           trường = dài: Tượng hình tóc dài của người già

高           cao = hình ảnh lầu cao

東           đông = mặt trời (日) ló sau cây (木)

川           xuyên = hình con sông

行           hành, hàng = chữ vẽ hình đường đi

雨           vũ = mưa: vẽ hình trời mưa

Một số chữ chỉ sự việc (trừu tượng, gọi là chữ “chỉ sự 指事“) 

一           nhất = một

二           nhị = hai

三           tam

本           bản = chặt ngang cái cây (mộc 木) để làm sách

上           thượng

下           hạ

Một số chữ là ghép nghĩa (gọi là chữ “hội ý 会意“):

間           gian = 門 môn (cửa) + 日nhật (mặt trời), thực ra chữ nguyên thủy không dùng “nhật” mà dùng 月”nguyệt”, chỉ mặt trăng nằm giữa hai khe cửa nên thành “gian” 間 (nằm giữa).

見           kiến = mục 目 (mắt) + nhân 人 (người): người quan sát sự việc gì đó.

男           nam = điền 田 + lực 力: người làm việc trên đồng ruộng

電           điện = vũ 雨 (mưa) + thân 申 (kéo dài): Mưa kéo dài thì hay có sét, tức là điện.

休           hưu = người (nhân 人) ngồi nghỉ dưới bóng cây (mộc 木), chú ý đây là bộ “nhân đứng”.

聞           văn = nghe: Để tai (nhĩ 耳) sát cửa (môn 門) để nghe.

話           thoại = ngôn 言 (nói) + thiệt 舌 (lưỡi)

学           học = đứa trẻ (子tử) ngồi học dưới mái nhà

Một số chữ có thể nhớ theo các thành phần:

国           quốc: Có chữ “ngọc” 玉 ở bên trong.

時           thời = 日nhật + 寺tự (chùa)

見           kiến = 目mục (mắt) + 人nhân (người)

名           danh = 夕 tịch (trăng lưỡi liềm) + 口 khẩu (miệng)

Một số chữ giống nhau:

人           nhân

入           nhập


出           xuất

山           sơn


午           ngọ

千           thiên

十    thập

木           mộc

本           bản

Danh sách dưới gồm các chữ đơn giản có thể nhầm lẫn với một số chữ ngoài phạm vi thi N5, ví dụ chữ 土 thổ (đất) với 士 sĩ (chỉ người), hay chữ 千 thiên (nghìn) với chữ 干 can (khô, phơi khô).

Ngoài ra bạn có thể tự sáng tác ra cách nhớ, ví dụ: Chữ 南 nam= hình nhà thờ, trong chứa rất nhiều tiền Yên, quay mặt về phía nam. (Chú ý là ngày xưa các nhà ở Trung Quốc quay mặt về phía nam và chữ này tượng hình một ngôi nhà thật.)

Danh sách Kanji N5

Thứ tự   Kanji     Âm Hán Việt       Nghĩa / Từ ghép                On-reading – Kun

1            日           nhật                     mặt trời, ngày                    nichi, jitsu – hi, bi

2            一           nhất                     một; đồng nhất                   ichi, itsu – hito

3            国           quốc                    nước; quốc gia                 koku – kuni

4            人           nhân                    người; nhân vật                 jin, nin – hito

5            年           niên                     năm; niên đại                     nen – toshi

6            大           đại                       to lớn; đại lục                     dai, tai – oo(kii)

7            十           thập                     mười                                  juu, jiQ – tou

8            二           nhị                        hai                                      ni

9            本           bản                      sách, cơ bản, bản chất    hon

10          中           trung                   giữa, trung tâm                  chuu – naka

11          長           trường, trưởng   dài; trưởng>hiệu trưởng choo – naga(i)

12          出           xuất                     ra, xuất hiện, xuất phát     shutsu, sui – de(ru), da(su)

13          三           tam                      ba                                      san – mi(tsu)

14          時           thời                      thời gian                           ji – toki

15          行           hành, hàng         thực hành;ngân hàng       koo, gyoo – i(ku), okonau

16          見           kiến                     nhìn; ý kiến                        ken – miru

17          月           nguyệt                 mặt trăng, tháng               getsu, gatsu – tsuki

18          後           hậu                      sau                                    go, koo – ato

19          前           tiền                      trước                                 zen – mae

20          生           sinh                     sống; học sinh(chỉ người) sei, shoo – ikiru

21          五           ngũ                      năm (5)                             go – itsutsu

22          間           gian                     trung gian, không gian   kan, ken – aida

23          上           thượng                trên                                   joo, shoo – ue, kami

24          東           đông                    phía đông                        too – higashi (ít: azuma)

25          四           tứ                         bốn                                   shi – yotsu

26          今           kim                      hiện tại, lúc này                kon, kin – ima

27          金           kim                      vàng, kim loại                   kin, kon – kane

28          九           cửu                      chín (9)                              kyuu, ku – kokonotsu

29          入           nhập                    vào; nhập môn                nyuu – hairu, ireru

30          学           học                       học                                   gaku – manabu

31          高           cao                       cao                                  koo – tkai

32          円           viên                      tròn; tiền Yên                   en – marui

33          子           tử                         con, phần tử                    shi, su – ko

34          外           ngoại                   bên ngoài                          gai, ge – soto

35          八           bát                       tám                                    hachi – yatsu

36          六           lục                        sáu                                    roku – mutsu

37          下           hạ                        dưới                                   ka, ge – shita, shimo

38          来           lai                        đến; tương lai, vị lai          rai – kuru

39          気           khí                       không khí, khí chất           ki, ke

40          小           tiểu                      nhỏ, ít                                shoo – chiisai, ko

41          七           thất                      bảy                                     shichi – nana, nanatsu

42          山           sơn                      núi, sơn hà                        san – yama

43          話           thoại                    nói chuyện, đối thoại         wa – hanashi

44          女           nữ                        phụ nữ                               jo, nyo – onna

45          北           bắc                      phía bắc                             hoku – kita

46          午           ngọ                      buổi chưa, ngọ                  go – (ít: uma)

47          百           bách                    trăm                                  hyaku

48          書           thư                       viết; thư đạo                       sho – kaku

49          先           tiên                      trước                                  sen – saki

50          名           danh                    tên                                     mei, myoo – na

51          川           xuyên                  sông                                  sen – kawa

52          千           thiên                    nghìn                                sen – chi

53          水           thủy                     nước                                   sui – mizu

54          半           bán                      một nửa                             han – nakaba

55          男           nam                     nam giới                            dan, nan – otoko

56          西           tây                       phía tây                             sei, sai – nishi

57          電           điện                     điện, điện lực                     den

58          校           hiệu                     trường học                         koo

59          語           ngữ                      ngôn ngữ, từ ngữ             go – kataru

60          土           thổ                       đất; thổ địa                        do, to – tsuchi

61          木           mộc                      cây, gỗ                               boku, moku – ki

62          聞           văn                      nghe, tân văn (báo)          bun, mon – kiku

63          食           thực                     ăn                                      shoku – taberu

64          車           xa                        xe                                      sha – kuruma

65          何           hà                        cái gì, hà cớ = lẽ gì            ka – nan, nani

66          南           nam                     phía nam                           nan – minami

67          万           vạn                      vạn, nhiều; vạn vật            man, ban

68          毎           mỗi                      mỗi (vd: mỗi người)           mai

69          白           bạch                     trắng, sạch                         haku, byaku – shiroi

70          天           thiên                    trời, thiên đường               ten – ama

71          母           mẫu                     mẹ                                      bo – haha, okaasan

72          火           hỏa                      lửa                                     ka – hi

73          右           hữu                      phải, bên phải                    u, yuu – migi

74          読           độc                       đọc                                     doku – yomu

75          友           hữu                      bạn                                    yuu – tomo

76          左           tả                         trái, bên trái                      sa – hidari

77          休           hưu                      nghỉ ngơi, về hưu            kyuu – yasumu

78          父           phụ                      cha                                    fu – chichi

79          雨           vũ                        mưa                                   u – ame

Share.

About Author